IXS1 ROUTE (INCHEON XINGANG SERVICE)

  • XINGANG
  • INCHEON
  • XINGANG

PROFORMA SCHEDULE

PORT TERMINAL E.T.A E.T.B E.T.D
XINGANG, CHINA TCT (TIANJIN PORT CONTAINER TERMINAL NO.3) (WED) 10:00 (WED) 17:00 (THU) 20:00
INCHEON, KOREA HJIT (HANJIN INCHEON CONTAINER TERMINAL) (SAT) 20:00 (SUN) 08:00 (SUN) 20:00
XINGANG, CHINA TCT (TIANJIN PORT CONTAINER TERMINAL NO.3) (WED) 10:00 (WED) 17:00 (THU) 20:00
go top